เปิดรับประสบการณ์ใหม่

กับบริการด้าน Cloud VPS

โดยบริการที่รวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติที่สามารถ เริ่มทำงานได้ภายใน 1 นาที

Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ TCNE

โดยผู้ให้บริการ TCNE หรือ Technology Cloud Network Enterprise หมายถึงบริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการให้ผู้ใช้บริการใช้งานบริการ Cloud VPS ดังต่อไปนี้

1. การให้บริการ

1.1 ผู้ให้บริการ TCNE จะให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี Cloud VPS ให้กับผู้ใช้บริการ โดยจะมีการให้บริการในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น การเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การให้บริการโฮสต์เว็บไซต์ การให้บริการ VPS และบริการอื่นๆ ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

1.2 ผู้ให้บริการ TCNE จะให้บริการตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

1.3 ผู้ให้บริการ TCNE จะให้บริการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Cloud VPS ในประเทศไทย

2. ค่าบริการ

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็กเกจ

2.2 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการให้เป็นประจำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็กเกจ

3. การใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการ Cloud VPS ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

3.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำให้บริการ Cloud VPS ของผู้ให้บริการเกิดค้างหรือเสียหายได้ และต้องไม่ทำการแฮ็กหรือยึดครองบัญชีผู้ใช้บริการของผู้อื่น

3.3 ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำการกระทำใดๆ ที่ส่งผลต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการอื่น หรือทำให้ผู้อื่นไม่สามารถใช้บริการ Cloud VPS ได้อย่างถูกต้อง

3.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่นำเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายมาร์คหรือลิขสิทธิ์ มาใช้บริการ Cloud VPS

4. การรักษาความปลอดภัย

4.1 ผู้ให้บริการ TCNE จะรักษาความปลอดภัยของบริการโดยใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสม

4.2 ผู้ใช้บริการต้องรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของตนเอง และไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

5. การยกเลิกบริการ

5.1 ผู้ให้บริการ TCNE สามารถยกเลิกบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

5.2 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการได้โดยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

6. การปรับปรุงและการแก้ไข

6.1 ผู้ให้บริการ TCNE สามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า

6.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับการปรับปรุงและแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

6.3 การปรับปรุงและแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการจะมีผลต่อผู้ใช้บริการเมื่อข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ Cloud VPS

7. การเปลี่ยนแปลงราคาและการชำระเงิน

7.1 ผู้ให้บริการ TCNE สามารถเปลี่ยนแปลงราคาและการชำระเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

7.2 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด ผู้ให้บริการสามารถระงับบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

8. การลิขสิทธิ์

8.1 เนื้อหาทั้งหมดบน TCNE เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

8.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากผู้ใช้บริการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการสามารถระงับบริการและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ใช้บริการได้

9. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

9.1 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการต้องไม่เปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่นๆ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

9.2 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการใช้บริการอย่างเหมาะสมและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

10. การยกเลิกการให้บริการ

10.1 ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

10.2 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า และต้องชำระค่าบริการที่ค้างอยู่ก่อนการยกเลิก

11. ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

11.1 ผู้ให้บริการ TCNE มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการจากความผิดพลาดของระบบ Cloud VPS ของผู้ให้บริการ โดยจะตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ โดยกรณีที่ผู้ใช้บริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทางเราจะสามรถชำระค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เกินจำนวนสามเท่าของราคาที่ผู้ใช้บริการได้รับบริการอยู่ หรือ ทดแทนค่าสินไหมตามดุลยพินิจของเรา

tcne logo white

178 หมู่ 6 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

tcne  qrcode

Copyright ©2022 - 2023 TCNE All Right Reserved.